Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci

 

 

Memorandum o spolupráci

Uzatvorené medzi

Yvents, s.r.o. 

Mierová 29, 821 05 Bratislava

 

zastúpeným

Ing. Mgr. Tomáš Boleček

konateľ 

 

A

 

Esportovní Studentská Asociace, z.s.
Nové sady 988/2, 602 00 Brno

 

zastúpeným

Ing. Jakub Čubík, Ph.D.

Místopředseda  a

Bc. Michal Malý
Místopředseda 

 

A

 

Komisia univerzitného ešportu ( saeš)

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 2961/3

 

zastúpeným 

Martin Meliška

predseda

 

(ďalej spolu aj ako „Signatári Memoranda“ alebo jednotlivo aj „Signatár Memoranda“)

Článok I. 

 1. Hlavným cieľom memoranda je spolupráca pri organizácií turnajov v elektronických športoch pre vysokoškolských študentov. Podrobnejšia úprava práv a povinnosti Signatárov tohto Memoranda, alebo nimi poverených osôb, bude medzi Signatármi Memoranda predmetom vzájomných rokovaní v dobrej viere a za vynaloženia maximálneho možného úsilia o dosiahnutie spoločného cieľa. Hlavným cieľom spolupráce je budovanie a vzájomné rozvíjanie vzťahov medzi študentmi vysokých škôl na Slovensku a v Českej republike, za účelom usporiadania turnajov v elektronických športoch a zabezpečenia postupu hráčov do ďalších medzinárodných líg. Okrem iného je za jeden z kľúčových cieľov považovaný rozvoj elektronických športov a jeho popularizácia v oboch zmienených krajinách a vzdelávanie širokej verejnosti v uvedenej oblasti. Všetky strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne vypomáhať na  marketingovej, partnerskej a organizačnej úrovni, pričom každá strana je plne zodpovedná za svoju krajinu, ktorú zastupuje.
   
 2. Yvents a SAEŠ sa týmto dokumentom zaväzujú, že budú organizovať univerzitné turnaje mimo pôdy Českej republiky. Esportovní studentská asociace (ESA) sa týmto dokumentom zaväzuje, že bude organizovať univerzitné turnaje mimo pôdy Slovenskej republiky. V prípade ak nastane situácia, že slovenské univerzity sa prihlásia do 3E ligy organizovanou ESA tak budú automaticky pridelené do slovenskej ligy: Univerzitné majstrovstvá SR v elektronických športoch (UNI MSR), prípadne do slovenskej univerzitnej ešportovej ligy (SUEL).  Rovnako ak sa české univerzity prihlásia do UNI MSR / SUEL, budú automaticky preradené do českej ESA. Z oboch líg budú víťazi postupovať na ďalšie medzinárodné ligy: University esport masters a univerzitnú V4 ligu, na ktorých budú všetky strany participovať a aktívne sa zapájať do organizácie.

 3. Signatári Memoranda vyhlasujú, že všetky plnenia vyplývajúce z memoranda poskytnú bezodplatne; všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením memoranda, znáša každý Signatár Memoranda samostatne.

 4. Signatári Memoranda sa budú s dostatočným časovým predstihom písomne informovať o plánovaných aktivitách a podľa vlastného uváženia taktiež o iných aktivitách, ktoré patria do oblastí vzájomnej spolupráce tohto memoranda. Signatári memoranda sa zaväzujú, že sa budú bez zbytočného odkladu informovať o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na dohody a plnenia vyplývajúce z memoranda. Signatári memoranda sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s memorandom, budú chrániť proti zneužitiu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 5. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Odstúpenie od memoranda musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Signatárovi Memoranda. Účinky odstúpenia nastanú doručením písomného odstúpenia jedného Signatára Memoranda druhému Signatárovi Memoranda.

Článok II.

 1. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými Signatármi Memoranda. 

 2. Na ostatné, týmto Memorandom, neupravené vzťahy sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 3. Zmeny a doplnenia memoranda je možné vykonať formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných oboma Signatármi Memoranda.

 4. Memorandum je vyhotovené v troch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každého Signatára Memoranda.

 

V Bratislave dňa:  

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *